Google+ Badge

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

CO OZNACZA ZMARTWYCHWSTANIE

Wspominając dzień Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w czasie zgromadzenia
zboru kazanie Słowa Bożego głosił Br. Andrzej Turkanik.Słowo oparte było
o wersety z Ewangelii Łukasza 24:1-35.
Dla pierwszych chrześcijan pojęcie zmartwychwstania było trudnym problemem.
Bo oni oczekiwali na inne zmartwychwstanie.Zmartwychwstanie miało być powstaniem z martwych w dniu ostatecznym.Zarówno chrześcijanie I wieku, jak i my dzisiaj, mamy wypaczone pojęcie przyszłości. Bo Niebo przychodzi do nas, a nie my idziemy do Nieba.
Żydzi nie potrafili tego zrozumieć, podobnie jak i my nie potrafimy tego pojąć.
Bo Biblia w żadnym wersecie nie mówi o tym, że my pójdziemy do Nieba!
Prześledźmy wersety z Ew. Łukasza 24.
Werset 4- Pan Bóg posyła posłańca.
Werset 5- Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
                My tak czynimy, gdy szukamy wśród rzeczy dzisiejszych.
Pan Jezus wstał z martwych i przyniósł dech nowego życia!
Śmierć i zmartwychwstanie rozpoczynają nową epokę.
Ew. Łukasza 2:49, a 2:4 jest pararelą pomiędzy początkiem i końcem
służby Pana Jezusa.
Słowo musi przewija się wielokrotnie w Ew. Łukasza.Po raz pierwszy w Łuk.9:49.
"Muszę Być"- to bezwzględne posłuszeństwo Pana Jezusa wobec Boga-Ojca!
Ew. Łukasza 9:22- jest tu zapowiedź i słowo musi, bo Pan Bóg  przygotował
plan zbawienia człowieka!
W Łuk 13:33 Pan Jezus musi wykonać Boży plan.W w.15:32 czytamy:należało się;
w !7:25 -musi być odrzucony.W Łuk. 22:37 czytamy, że musi się wypełnić to,
co zostało zapisane przez proroków w Piśmie Świętym. W w.24:7 czytamy
o tym, o czym Pan chce nam powiedzieć.
Problem jest z tymi, którzy powinni dobrze wiedzieć, a źle zrozumieli problem zmartwychwstania.Świadkowie- pasterze będący przy narodzinach Jezusa, kobiety
są mało wiarygodnymi świadkami.Ale Piotr nie jest w stanie, tak jak i inni uczniowie, zrozumieć tego co się stało.W wersetach 13 i 16 czytamy, że nie zrozumieli zaistniałej sytuacji.
Dlatego mamy Jezusa i przez Niego jesteśmy silni! "
"O głupi i gnuśnego serca"- mówi Pan Jezus o tych wszystkich, którzy nie byli w stanie zrozumieć, co mówili prorocy. To wszyscy, którzy są mało wierni i nie są w stanie zaakceptować Bożego prowadzenia!
W wersecie 24:30 widzimy Pana Jezusa, który łamał chleb(będąc w gościnie i przejmując rolę gospodarza). I wtedy Go poznali!
  Pan Jezus pragnie, by i nasze oczy były otwarte!
Byśmy znali Pana Jezusa z tego , co mówił nauczając.W wersecie 24:5 Jezus
zadaje pytanie: dlaczego szukacie, a nie czy szukacie? Bo czy my szukamy zmartwychwstałego Pana, czy też martwych rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni.W 24:25 widzimy zasadniczą różnicę, że my to wszystko,
o czym głosił Pan Jezus znamy, o tym wiemy, a jednak nie wierzymy.
Czytając Stary Testament, Psalmy, Nowy Testament, słuchając Słowa Bożego
uczymy się żyć i postępować, jak nauczał Pan Jezus.Nie patrzmy na otaczający nas świat, ale na Jezusa Chrystusa. Potrzebna jest nasza reakcja, musimy zawrócić z błędnej drogi i zwrócić się ku Jezusowi.
                Poprzez zmartwychwstanie Pan Bóg chce nas nauczyć, 
                          że mamy mu być spolegliwi!

PAN JEZUS WSTAŁ Z MARTWYCH I PRZYNIÓSŁ DECH NOWEGO ŻYCIA. FAKTY ZMARTWYCHWSTANIA POZWALAJĄ NAM PATRZEĆ W PRZÓD. CIESZYĆ SIĘ, ŻE MOŻEMY WIDZIEĆ JEZUSA 
I DLA NIEGO ŻYĆ !!! 
Brak komentarzy: